Doorgaan naar artikel

Gratis bezorgd in Nederland en België

Kabrita Nederland

Actievoorwaarden Facebook winactie babyhanddoek

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Facebook winactie babyhanddoek (de “Actie”) van Ausnutria Nutrition Europe B.V., kantoorhoudende aan de Dokter van Deenweg 150, 8025 BM te Zwolle (“Organisator”).
 2. Tijdens de actieperiode, na aanmelding voor de Kabrita nieuwsbrief en na acceptatie van de Actievoorwaarden, maakt de deelnemer (“Deelnemer”) kans op een baby handdoek.
 3. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
 4. Het betreft een tijdelijke Actie met een beperkt aantal prijzen.
 5. Van alle deelnemers worden 3 winnaars geselecteerd, die elk een baby handdoek per post zullen ontvangen.
 6. De Actie loopt van 13 t/m 31 mei 2024.

Voorwaarden

 1. Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer zich in te schrijven voor de Kabrita nieuwsbrief via de Facebook advertentie.
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
 3. Deelname kan alleen door natuurlijke personen van 16 jaar en ouder, met vereiste ouderlijke toestemming voor deelnemers van 16 en 17 jaar oud.
 4. Medewerkers van Ausnutria alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een van de prijzen.
 5. Uitsluitend personen die nog niet zijn ingeschreven op de Kabrita nieuwsbrief en nog niet eerder hebben besteld op kabrita.nl kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. Per persoon en adres kan maximaal 1 keer worden deelgenomen aan de Actie.
 7. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 8. De prijs wordt uitsluitend naar een adres in Nederland verstuurd.

Privacy

 1. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Ausnutria met inachtneming van de privacyverklaring van Ausnutria, zoals vermeld op https://kabrita.nl/policies/privacy-policy.
 2. Ausnutria zal de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie en het verstrekken van updates.

Aansprakelijkheid

 1. Organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de Deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze Actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen. Voor zover de Organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).
 2. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de Actiesite of daaraan gelieerde sites.

Slotbepalingen

 1. In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Organisator.
 2. De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actie en/of de Actievoorwaarden tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 3. De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 4. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. Voor vragen of reacties kan de deelnemer zich wenden tot Ausnutria Nutrition Europe BV, Dokter van Deenweg 150, 8025 BM Zwolle, telefoon: 00800 - 1101 10 11, e-mail: contact@kabrita.nl