Doorgaan naar artikel

Gratis bezorgd in Nederland en België

Levering binnen 1-2 werkdagen

Kabrita Nederland

Actievoorwaarden Sample actie

Actievoorwaarden Kabrita 2 Opvolgmelk 400g en Kabrita 3 Peutermelk 400g samplingactie

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Kabrita 2 Opvolgmelk 400g en Kabrita 3 Peutermelk 400g samplingactie (de “Actie”) van Ausnutria Nutrition Europe B.V., kantoorhoudende aan de Dokter van Deenweg 150, 8025 BM te Zwolle (“Organisator”).
 2. Tijdens de actieperiode, na aanmelding voor de Kabrita nieuwsbrief en na acceptatie van de Actievoorwaarden, ontvangt de deelnemer (“Deelnemer”) op het opgegeven e-mailadres een unieke code waarmee eenmalig Kabrita 2 Opvolgmelk 400g of Kabrita 3 Peutermelk 400g (“Actieproduct”) gratis kan worden besteld op kabrita.nl. Vanaf het moment dat de unieke code per e-mail is verstuurd, is deze 30 dagen geldig.
 3. De Actie geldt niet voor Kabrita 1 Zuigelingenvoeding, dit product is vanwege wetgeving uitgesloten.
 4. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
 5. Het betreft een tijdelijke Actie met een beperkt aantal gratis Actieproducten.
 6. De Actie loopt tot zolang de voorraad strekt.

Voorwaarden

 1. Het Actieproduct kan de Deelnemer gratis verkrijgen door zich aan te melden voor de Kabrita nieuwsbrief en de overige gevraagde gegevens op het Actieformulier in te voeren. Hierna wordt per e-mail een unieke code verstrekt waarmee het Actieproduct gratis kan worden besteld op Kabrita.nl.
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
 3. Deelname alleen door natuurlijke personen van 16 jaar en ouder.
 4. Medewerkers van Ausnutria alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een gratis Actieproduct.
 5. Uitsluitend personen die nog niet zijn ingeschreven op de nieuwsbrief en nog niet eerder hebben besteld op kabrita.nl kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. Per persoon en adres kan maximaal 1 keer worden deelgenomen aan de Actie.
 7. De unieke code waarmee een Actieproduct gratis besteld kan worden, is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 8. Het gratis Actieproduct wordt uitsluitend naar een adres in Nederland verstuurd.

Privacy

 1. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Ausnutria met inachtneming van de privacyverklaring van Ausnutria, zoals vermeld op https://www.kabrita.com/nl/privacy-cookies.
 2. Ausnutria zal de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie en het versturen van onze nieuwsbrief naar het opgegeven e-mailadres. Deelnemer kan zich te allen tijde weer afmelden voor de nieuwsbrief.

Aansprakelijkheid

 1. Organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de Deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze Actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen. Voor zover de Organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).
 2. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de Actiesite of daaraan gelieerde sites.

Slotbepalingen

 1. In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Organisator.
 2. De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actie en/of de Actievoorwaarden tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 3. De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 4. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. Voor vragen of reacties kan de deelnemer zich wenden tot Ausnutria Nutrition Europe BV, Dokter van Deenweg 150, 8025 BM Zwolle, telefoon: 00800 - 1101 10 11, e-mail: contact@kabrita.nl